Bursele „Lucian Blaga” 2018

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru a efectua un stagiu de 3 (trei) luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat, şi/sau scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Perioada de şedere: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 mai 2018.

Sumele acordate: 4500 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- un proiect de cercetare;

- 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- cópii printate după studiile publicate în ultimii doi ani în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat;

- un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

- scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;

- în cazul doctoranzilor, cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Daniel Nica, daniel.nica@icr.ro


***

REZULTATE 2018

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele „Lucian Blaga", şedinţă desfăşurată pe data de 5.07.2018, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Numele candidatului

  Media finală

1

  Alina Giosanu

  96

2

  Andreea Barbu

  95

3

  Mihai Dragnea

  93,6

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

· Prof. Univ. Dr. Ion Bogdan Lefter

· CS1. Dr. Dragoş Gheorghe Popescu

· Lect. Univ. Dr. Alexandru Murad Mironov

Criteriile de evaluare au fost următoarele:

1. Calitatea realizărilor anterioare ale solicitantului 1.1. Gradul de corespondenţă a domeniului academic în care profesează cu domeniul în care este solicitată bursa 1.2. Gradul de performanţă a solicitantului în proiecte de cercetare şi pe parcursul redactării tezei de doctorat 1.3. Participare la conferinţe în domeniul de specialitate 1.4. Lista de publicaţii 1.5. Burse şi alte premii

2. Calitatea proiectului 2.1. Relevanţa tematicii de cercetare pentru stadiul şi preocupările actuale în domeniul respectiv. Actualitate şi relevanţă. 2.2. Coerenţa proiectului pe ansamblu, gradul de noutate şi continuitatea cu cercetările anterioare 2.3. Gradul de detaliere a tematicii cercetării 2.4. Relevanţa şi adecvarea metodelor, teoriilor şi surselor ce vor fi folosite.Regulament General burse 2018 Formularul de înscriere Model raport bursă