DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Director general: Angela Zlotea
Direcţia Generală Economică asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul economico-financiar, investiţiilor şi achiziţiilor publice, precum şi în cel administrativ. Direcţia generală Economică are în subordine Direcția Financiară, contabilitate și salarizare cu Serviciul Financiar-contabilitate și Compartimentul Salarizare, și Direcția Management logistic cu Serviciul Administrativ, protocol, parc auto, Serviciul Investiții, achiziții, difuzare, Compartimentul Registratură generală și Compartimentul Arhivă.

Direcţia Generală Economică este condusă de un director general care exercită următoarele atribuţii principale:
a) asigură elaborarea proiectelor anuale de buget de venituri şi cheltuieli având la bază fundamentările şi documentaţiile întocmite de direcţiile de specialitate din Institut şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
b) repartizează trimestrial bugetul aprobat;
c) urmărește actualizarea bugetului Institutului cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite de la un capitol la altul, de la un articol de cheltuială la altul, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
d) întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară;
e) fundamentează deschiderile de finanţare lunară pe baza propunerilor primite de la celelalte direcţii şi întocmeşte documentaţia necesară şi depunerea acesteia în termen;
f) avizează referatele privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind, în final, plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate;
g) asigură fondurile necesare pentru deplasările salariaţilor Institutului în ţară şi în străinătate pe baza ordinelor emise şi aprobate de ordonatorul principal de credite;
h) analizează şi avizează, pentru a fi supuse spre aprobare, propunerile direcţiilor de specialitate privind scoaterea din funcţie a unor fonduri fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit reglementărilor în vigoare;
i) pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite orice informaţii referitoare la activitatea financiar-contabilă a instituţiei;
j) verifică dările de seamă statistice cu caracter financiar;
k) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii Institutului, având la bază statele de funcţii şi de personal întocmite de Biroul Resurse umane, precum şi ordinelor de încadrare;
l) urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare pentru cheltuielile cu salariile, bunuri și servicii precum și cheltuieli de capital prevăzute în buget;
m) verifică raportări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la structura fondului de salarii utilizat, către Ministerul Finanţelor Publice;
n) avizează toate tipurile de contracte ale instituției;
o) coordonează activitatea Direcției Financiare, contabilitate şi salarizare;
p) coordonează activitatea Direcției Management logistic.


BUGET 2009 BUGET 2012 BUGET 2013 BILANŢ 2012