THE NATIONAL BOOK CENTRE

Director: Bogdan Popescu
Centrul naţional al cărţii (CENNAC) are în componența sa Compartimentul Târguri de carte, Editura ICR și Compartimentul Publicații.

CENNAC are drept principal obiectiv promovarea literaturii şi culturii române scrise în străinătate, precum și asigurarea unui dialog constant și propice între autorii și editurile din România și piața editorială din străinătate.

CENNAC oferă editurilor din străinătate o imagine cât mai completă asupra literaturii române și furnizează informaţii despre diversitatea pieţii de carte din România şi despre editurile româneşti.

CENNAC se organizează la nivel de direcție, fiind condus de un director, având următoarele atribuții principale:
a) propune și susţine financiar traducerea și publicarea în străinătate a operelor relevante de ficțiune și non-ficțiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români (prin intermediul Programului TPS – Translation and Publication Support Programme);
b) propune și susţine financiar publicarea de albume, cărţi, reviste dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti (prin intermediul Programului Publishing România);
c) organizează întâlniri cu editori și traducători din diverse spaţii lingvistice;
d) coordonează și asigură participarea românească la manifestări specifice și evenimente internaționale (festivaluri, târguri, conferințe, seminarii, colocvii, expoziții, lansări de carte etc.);
e) colaborează cu uniunile de creaţie ale scriitorilor și artiștilor plastici, asociaţiile de editori, precum şi cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naționale şi Academia Română, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;
f) promovează la nivelul revistelor și publicațiilor imaginea domeniilor culturale și intelectuale autohtone în străinătate;
g) identifică obiectivele culturale specifice programului editorial și le supune spre aprobare Comitetului director al Institutului;
h) propune și realizează, împreună cu Direcția Comunicare și IT, proiectele de promovare a programelor derulate;
i) avizează și urmărește elaborarea materialelor de promovare realizate, în situații speciale, prin externalizarea unor servicii;
j) facilitează încheierea de parteneriate cu librării și asociații de difuzori din străinătate în vederea comercializării publicațiilor apărute în cadrul Institutului;
k) asigură implementarea, conform legilor în vigoare, a fiecărui proiect/program propus, în colaborare permanentă cu Direcţia generală Economică şi Oficiul Juridic;
l) elaborează şi predă spre prelucrare Direcţiei generale Economice documentaţia necesară bunei desfăşurări a proiectelor/programelor sale;
m) colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.